Białystok – Wschód Kultury

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie, przy którego realizacji ZTRP bierze czynny udział – BIAŁYSTOK – WSCHÓD KULTURY.

Białystok to tygiel kulturowy. To największe miasto północno-wschodniej Polski, ośrodek kulturalny położony najbliżej wschodniej granicy Unii Europejskiej, miasto będące historycznym spadkobiercą Rzeczpospolitej Obojga Narodów, protoplasty Unii Europejskiej. Białystok jest stolicą województwa podlaskiego – jednego z najbardziej zróżnicowanych kulturowo i narodowościowo obszarów Polski.

Od początku istnienia, Białystok był miejscem przenikania wielu kultur, narodów, religii. Obok siebie wznoszono katolickie kościoły, prawosławne cerkwie, żydowskie synagogi czy muzułmańskie meczety. Sztuka współistnienia różnorodności okazała się koniecznym warunkiem życia w jednej przestrzeni reprezentantów wielu religii, kultur, światopoglądów, mentalności.

Praktyczna umiejętność współistnienia w tak wielkiej różnorodności pozwoliła nie tylko zachować wartości poszczególnych kultur i nacji, ale też rozwijać postawę dialogu, otwartości na inność. Pozwoliła w odmienności odkryć wartość kulturotwórczą. Jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy przekonani, że naturalna umiejętność koegzystencji jest nie tylko historycznym bogactwem naszego miasta, ale można z niej uczynić narzędzie rozwoju i kształtowania obecnego oraz przyszłego wizerunku miasta i regionu, a co więcej – narzędzie do kreowania przyszłych stosunków Unii Europejskiej z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Ze względu na swój charakter – wymienione walory kulturowe, etniczne i religijne, a także położenie geograficzne – Białystok jest idealnym w skali Europy miejscem do spotkań, wymiany poglądów, budowania relacji i nawiązywania współpracy. Mając na uwadze ideę projektu WSCHÓD KULTURY – wspieranie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a krajami Partnerstwa Wschodniego oraz przybliżenie wspólnych korzeni tychże krajów – Białystok pragnie sprostać temu wyzwaniu i wnieść twórczy wkład w rozwój kultury i myśli społecznej.

Opierając się na historii i tradycji, mając świadomość wyzwań współczesności, Białystok chce wypracować modele współpracy możliwe do zastosowania w krajach Unii Europejskiej. Medium, językiem i polem spotkania, wymiany doświadczeń i wspólnej pracy będzie szeroko pojęty INNY WYMIAR KULTURY. Jesteśmy świadomi skali i trudności zadania, jakie przed sobą stawiamy. Jednak chcemy się z nim zmierzyć.

Białystok – jako korzystająca w pełni ze swojej wielokulturowej tradycji brama między Wschodem a Zachodem, centrum transferu ludzi, myśli, idei i środków finansowych płynących z Zachodu na Wschód, a jednocześnie miasto otwierające Europę na duchowość, inspiracje kulturowe i potencjał Wschodu – w ostatnich kilku latach przechodzi szybką i ogromną zmianę, staje się miastem rozwoju, dużych przemian, nowego spojrzenia także na kulturę. Chcemy tę zmianę wykorzystać, a udział Białegostoku w projekcie WSCHÓD KULTURY pozwoli stolicy Podlasia stać się miejscem rozpoznawalnym w całej Europie.

Więcej informacji pod adresem : http://wschodkultury.eu/bialystok/